Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Ludens) (www.iyigelir.net)

iyigelir.net Ludens’in bir ürünü olup, iyigelir.net üzerinden verilen hizmetler Ludens’in sorumluluğu altındadır ve Ludens, iyigelir.net ile ilgili konularda veri sorumlusudur. Bu nedenle bu metinde veri sorumlusu olarak Ludens’in adı geçmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu metnin hedef kitlesi, Ludens çalışanları ve/veya Ludens’e iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Ludens tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda alt kırılımlar bazında sunulmuştur.

 1. Veri Kategorileri:

– Müşteri

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, İmza

İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, web sitesine ilişkin cookie kayıtları

İşlem Güvenliği Bilgisi: Her türlü şifre, parola, hatırlatma sorusu ile işlem güvenliğine yönelik diğer muhtelif şifreleme amaçlı bilgiler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri

– Çevrimiçi Ziyaretçi ve/veya Çağrı Merkezi Ziyaretçisi

Çevrimiçi Ziyaretçi İçin:

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri

Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Çağrı Merkezi Ziyaretçisi İçin:

Kimlik Bilgisi: Adı ve soyadı

İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon

– Fiziksel Ziyaretçi

Görsel Bilgi: Kişiye ve/veya aracına ilişkin kapalı devre kamera kaydı (CCTV)

Yazılı ve/veya Elektronik Bilgi: Ziyaretçi adı ve soyadı, TC Kimlik Numarası, ziyarete geldiği kişi, irtibat için telefon numarası, gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin giriş ve çıkış saatleri, (varsa) araç plakası ve giriş/çıkış bilgileri

– (Her Türlü) Mal veya Hizmet Tedarikçisi ile (Hangi Nam ve Ad Altında İstihdam Edilirse Edilsin) Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi

Kimlik Bilgisi: Adı ve soyadı, Şahıs ve/veya Kurum Vergi Kimlik Numarası ile T.C. Kimlik Numarası, İmza

İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu

Finansal Bilgi (istenirse): Mal veya hizmet tedariği karşılığındaki bedelin ödenmesi üzere istenen tedarikçi IBAN Numarası

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküleri, şirket faaliyet belgesi, vekâletname

      2. Kişisel Verilerin İşlenme  Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Tarafınızca Şirketimiz Ludens ile paylaşılan kişisel verileriniz,

 • Ludens tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden siz(ler)i ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Ludens’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Ludens tarafından yürütülen iletişime yönelik idari veya finansal operasyonların yürütülmesi,
 • Ludens’in fiilen kullanımında olan fiziki kullanımında olan alanlar (bina gibi) ile elektronik olarak kullanımında olan alanların (websitesi, veri depolamaya ilişkin bulut alanları, sistem işletimi için kullanılan server ve benzeri donanımların kullanıldığı/saklandığı alanlar gibi) fiziksel ve bilişimsel güvenliğinin sağlanarak işlerliğinin devam ettirilmesi, denetiminin gerçekleştirilebilmesi,
 • İş ortağı/paydaş/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • Paydaşlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya muhtelif üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması

hususları bağlamında işlenir. Bu bağlamda, Ludens ile paylaşılan kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, yukarıda sıralanan işlenme amaçları ile bağlantılı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel biçimde, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Diğer taraftan, kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metniyle size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, Şirketimizce gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanarak işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

      3. Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanmasına İlişkin İzlenecek Yöntem:

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimizce elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Ludens tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, değiştirilerek manipüle edilmemeleri, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla Ludens uhdesinde gerekli iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri hâlihazırda uygulanmakta olup izleyen süreçteki gelişmeler çerçevesinde ilave yeni adımlar ve süreçler de anılan uygulamalara eklenebilir.

     4.Kişisel Verilerinizin Korunması Amacıyla İdari ve Teknik Olarak Alınacak Aksiyonlar:

Ludens, işbu aydınlatma metnindeki hükümler kapsamında, kişisel verilerin alındığı web sitelerini özel bir internet güvenlik protokolü olan SSL (Secure Sockets Layer) ile koruyacaktır. Ek olarak, web sitemiz (www.iyigelir.net), mobil uygulamamız ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerimizin üzerinde bulunduğu network, güvenlik duvarı (firewall) ile korunmaktadır. Şirketimiz, ayrıca, kâğıt gibi yazılı ortamlardaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlamaktadır.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, Şirketimiz çalışanlarına yönelik erişim yetkilendirmeleri ve kontrol matrislerini oluşturarak uygulamaya alacaktır. Bunun yanı sıra, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla muhtelif şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.

Kullanıcıların yatırım portföylerine, risk profillerine, muhtelif senaryolar kapsamındaki olası yatırım davranışlarına ve diğer hususlara ilişkin kişisel verileriniz, bilgi güvenliğini maksimize etmek ve bu durumu sürdürülebilir kılmak amacıyla Şirketimiz sunucularında tutulmaktadır.

     5.Ludens’in Kullanıcılarına ve/veya Potansiyel Paydaşlarına Göndere(bile)ceği E—Posta Bilgilendirmeleri ile Sosyal Medya Platformlarına İlişkin Hususlar:

Ludens veritabanına websitemiz (www.iyigelir.net) ya da mobil uygulamalar aracılığıyla kayıt olmanız ve/veya çalışmakta olduğunuz finansal kuruluşun Ludens ile gerçekleştireceği/gerçekleştirebileceği iş ilişkisi esasında şahsınız ile Ludens arasında risk ve yatırım profillemesi de dâhil olmak üzere kişisel bilgilerinizin Şirketimiz faaliyetlerinde kullanması durumunda, ilk kaydın ve/veya işlemin gerçekleştirildiği andan itibaren üyeliğiniz ya da Şirketimizle işlem ilişkiniz devam ettiği sürece; pazarlama faaliyetlerini kabul ve/veya redde dair tercihte bulunabilir ya da söz konusu tercihinizi güncelleyebilir, herhangi bir zamanda e-posta gönderim listemizden çıkmak isteyebilirsiniz. E-posta gönderim listesinden çıkmak için, Tarafınıza gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “Bilgilendirme ve/veya e-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” şeklindeki linke tıklamak yeterlidir. İsteyen paydaşlarımız anılan e-posta ve/veya bilgilendirme bültenlerden çıkmak için “…..” no.lu çağrı merkezimize telefon ile ulaşarak bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür.

Bilindiği üzere, sosyal medya platformları, hâlihazırda çeşitli sosyal medya eklentilerini kullanmakta olup Şirketimizin de https://twitter.com/iyigelirnet URL adresindeki twitter hesabı,  facebook sayfası https://facebook.com/iyigelirnet ve diğer sosyal medya platformları üzerinde hesapları bulunmaktadır. Şirketimiz web sitesi olan (www.iyigelir.net) URL adresinde belirtilen eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, ilk başta bunlar etkisiz olmakla birlikte,  site ziyaretçisi olarak ilgili sayfada belirtilen tuş tıklanmadığı müddetçe anılan eklentiler etkili hale gelmemektedir. Özellikle site ziyaretçisi paydaşlarımızın işbu eklentileri etkili hale getirerek, bu sosyal ağlar ile bağlantı kurulması ve bunlara veri aktarımı için onay bildirmesi söz konusu olacaktır. O nedenle, ziyaretçi paydaşlarımızın adıgeçen sosyal ağlardaki oturumlarınız açıksa, web sitemiz üzerindeki ziyaretçi paydaşlarımızın bu ziyareti, eklentiler vasıtasıyla ilgili sosyal ağdaki kullanıcı hesaplarıyla ilişkilendirilebilmektedir. Web sitemiz ziyaretçileri, belirtilen onay tuşuna basarak, buna karşılık gelen bilgiyi kullandıkları internet tarayıcısı tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa aktarılmasına ve orada saklanmasına yol açabilmektedir. Eğer bu sosyal ağların www.iyigelir.net URL uzantılı web sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal ağlardaki oturumlarınızı kapatmanızın gerektiğini, işbu aydınlatma metni ile siz değerli paydaş(lar)ımıza bildirmekteyiz.

www.iyigelir.net URL uzantılı web sitemiz içeriğinde Google’ın “Google Analytics” adı verilen teknik aracı, reklam çerezleri (cookies) vasıtasıyla kullanılabilmektedir. Bu nedenle, web sitemizi kullanan paydaşlarımızın reklam ayarlarını kullanmak suretiyle (en azından) görüntülü reklamcılık için Google platformunun kapsamı dışında kalabilir ve Google Analytics ve türevi uygulamaların reklamlarını özelleştirilebilirsiniz. Google’ın çalışma metodolojisi açısından, bu şekilde sağlanan bililer site kullanıcıların (paydaşlarımızın) ilgi alanlarına göre özelleştirilmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş gibi) içermeyip, grup olarak sitemizi kullanan paydaşlarımızın eğilimleri ile ilgili çalışmalar yaparak Şirketimiz hedef kitlesinin derlenmesi, anlaşılması, yorumlanması ve bu kitleye dair gelecek projeksiyonları ile stratejilerinin oluşturulması amacıyla kullanılmaktadır.

 

6.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimiz Ludens’e iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi, “İTÜ Arıteknokent Reşitpaşa, Katar Cd No:4 D:1101, 34467 Sarıyer/İstanbul” şeklindeki Şirketimiz adresine ıslak imzalı olarak veya info@iyigelir.net adresine gönderebilirsiniz.